แผ่นดินไหว

   ปัญหาแผ่นดินไหว เกิดจาก
1. การกระทำของมนุษย์ อาทิ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ เป็นต้น

2. การเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีดังนี้..- ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก

008

Advertisements